Biz hakda

umo company

Kompaniýanyň tertibi

Nanjing Quanxi Elektron Tehnologiýa Co., LTD - sosial we jemgyýetçilik howpsuzlygy, akylly syýahatçylyk, akylly transport, akylly ýangyndan goramak, akylly bilim we zatlaryň interneti ýaly ulgamlara müşderilere ulgam integrasiýasyny, işlemegi we tehniki hyzmat ediş hyzmatlaryny berýän tehnologiýa kärhanasy. Öň Hytaýyň içerki bölegine ünsi jemledik. bazary we ahyrynda ýyllyk girdejisi 50 milliondan gowrak bolan howpsuzlyk integrasiýa pudagynda belli bir ugry eýeledi!
Dünýäde esasy howpsuzlyk döwleti hökmünde Hytaý dünýäde ösen tehnologiýa we gözleg we ösüşe eýe.Häzirki wagtda Hytaýda howpsuzlyk pudagynda käbir üstünlikleri gazanan bir kompaniýa hökmünde UMO tekosyny döretmegi makul bildik.Hytaýyň öňdebaryjy howpsuzlyk önümlerini, tehnologiýalaryny we çözgütlerini mahabatlandyryň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

UMO teco, wideo dolandyryş ulgamy, wideo we ses analitikasy, HD IP kamerasy, HD koaksial kamera we köp sensorly tehnologiýalar we ş.m. öz içine alýan howpsuzlyk we wideo gözegçilik çözgütleriniň doly setirini üpjün edýär.
Bütin dünýäde gymmatly müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.Finishedhli taýýar önümler durnukly hilini üpjün etmek üçin hil gözegçiligimiz bilen synagdan geçirilýär.Ulgam in engineeringenerçiliginde, apparat üpjünçiliginde, gurluşda we grafiki dizaýnda gözleg we gözleg işleriniň bir toparyny üstünlikli çekdik we kämillik ýaşyna ýeten ODM / OEM önümçiligi, satuwy, gowşurylyşy we satuwdan soňky hyzmat ulgamy bar.[amaly], [täzelik] we [kämil], biz "win-win" -a ynanýarys.Şeýlelik bilen, hyzmatdaş müşderilerimiziň her biri hyzmatdaşlykdan has köp peýdalanyp biler.
Howpsuzlyk pudagy ösmegini we ösmegini dowam etdirýär we UMO teco has gowy we has täsirli wideo howpsuzlyk önümleri we çözgütleri hödürlemegi umyt edýär. Sarp edijileri has gowy gorag bilen üpjün ediň

/about-us/