Habarlar

 • GYSGAÇA Gijeki görüş

  GYSGAÇA Gijeki görüş

  Reňk ýasaýjy Uly apertura we uly datçik bilen birleşdirilen “Tiandy Color Maker” tehnologiýasy kameralara pes ýagtylyk şertlerinde köp mukdarda ýagtylyk almaga mümkinçilik berýär.Hatda düýbünden garaňky gijelerde “Color Maker” tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan kameralar açyk reňk şekilini alyp biler we has giňişleýin maglumatlary tapyp biler ...
  Koprak oka
 • TIANDY STARLIGHT TEXNOLOGI .ASY

  TIANDY STARLIGHT TEXNOLOGI .ASY

  Tiandy ilkinji gezek 2015-nji ýylda ýyldyz çyrasy düşünjesini öňe sürdi we tehnologiýany garaňky sahnada reňkli we açyk surata düşürip biljek IP kameralarynda ulanýar.Gündelik statistika ýaly serediň Jenaýatlaryň 80% -i gije bolýar.Howpsuz gijäni üpjün etmek üçin Tiandy ilki bilen ýyldyz çyrasyny öňe sürdi ...
  Koprak oka
 • TIANDY ERKI DUNDURYŞ TEHNOLOGI .ASY

  TIANDY ERKI DUNDURYŞ TEHNOLOGI .ASY

  Irki duýduryş Hemmeleriň howpsuzlygy Adaty IP kameralary üçin diňe bolup geçen zatlary ýazga alyp biler, ýöne Tiandy müşderileriň howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin adaty tehnologiýa öwrülişik getiren AEW-ni oýlap tapdy.AEW, yşyk, ses ... bilen irki duýduryşy awtomatiki yzarlamagy aňladýar.
  Koprak oka
 • TIANDY FACE RECOGNITION TEXNOLOGI .ASY

  TIANDY FACE RECOGNITION TEXNOLOGI .ASY

  TIANDY FACE RECOGNITION TECHNOLOGYAkylly tanamak Tiandy ýüz tanamak ulgamy, akylly ID-e ukyply ...
  Koprak oka
 • Gümmez kameralary üçin gurnama talaplary

  Gümmez kameralary üçin gurnama talaplary

  Gümmez kameralary owadan görnüşi we gowy gizlenmegi sebäpli banklarda, myhmanhanalarda, ofis binalarynda, söwda merkezlerinde, metrolarda, lift awtoulaglarynda we gözegçiligi talap edýän, gözellige üns berýän we gizlenmäge üns berýän beýleki ýerlerde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Adaty pudaklar sanly öwrülişigi nädip gazanyp bilerler?

  Häzirki wagtda uly maglumatlary, emeli intellekt, blockchain we 5G tehnologiýasyny innowasiýa ulanmak bilen, esasy önümçilik faktory hökmünde sanly maglumatly sanly ykdysadyýet ösýär, täze işewürlik modellerini we ykdysady paradigmalary döredýär we global bäsdeşligi öňe sürýär ...
  Koprak oka
 • Akylly ösüş gelýär, hakyky “akylly” haýsy howpsuzlyk kamerasy?

  Howpsuzlyk wideo gözegçiliginiň ösüş taryhyny yzarlamak, ylym we tehnologiýa derejesiniň ýokarlanmagy bilen howpsuzlyk wideo gözegçilik pudagy analog döwri, sanly döwri we ýokary kesgitleme döwrüni başdan geçirdi.Te ýaly döreýän tehnologiýalaryň berekedi bilen ...
  Koprak oka
 • Gibrid bulut wideo gözegçiligi näme?

  Gibrid bulut wideo gözegçiligi näme?

  Gibrid bulut wideo gözegçiliginiň esaslary barada.Bulut wideo gözegçiligi, adatça Wideo gözegçiligi Hyzmat (VSaaS) diýlip hem atlandyrylýar, hyzmat hökmünde gaplanan we gowşurylan bulut esasly çözgütlere degişlidir.Bulut esasly hakyky çözgüt, c arkaly wideo gaýtadan işlemegi we dolandyrmagy üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Has köp CCTV kameralary aladalanmalymy?

  Angliýada her 11 adam üçin bir CCTV kamerasy bar, hepdäniň günortasynda, Londondaky Southwark Geňeşiniň CCTV gözegçilik merkezinde, dynç alanymda hemmesi ümsüm.Onlarça monitorda köplenç gündelik işler görkezilýär - seýilgähde welosiped sürýän, awtobuslara garaşýan adamlar ...
  Koprak oka
 • Gijeki görüş howpsuzlygy kamerasyny nädip saýlamaly?

  Reňkli gijeki görüş howpsuzlygy kamerasyny ýa-da infragyzyl açyk howpsuzlyk kamerasyny gözleýän bolsaňyz, doly, oňat dizaýn edilen ulgam iň oňat we iň amatly gijeki görüş howpsuzlyk kamerasyny saýlamaga baglydyr.Giriş derejesi we ýokary derejeli reňkli gijeki görüş kameralarynyň arasyndaky çykdajy tapawudy ...
  Koprak oka
 • Tiandy “2021 Global Security 50 Ranking” -de 7-nji ýeri eýeledi.

  Tiandy “2021 Global Security 50 Ranking” -de 7-nji ýeri eýeledi.

  Tiandy şu gün täze çykan & Top Top Security 50-de 7-nji ýeri eýeledi we ýene-de iň gowy 10 howpsuzlyk markasyny eýeledi.A & s dünýädäki täsirli gözegçilik kompaniýalary barada derňew geçirýär we 2020-nji ýyldaky satuw girdejilerine görä reýting berýär....
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk pudagynda mümkinçilikler we kynçylyklar

  Howpsuzlyk pudagynda mümkinçilikler we kynçylyklar

  2021-nji ýyl geçdi, bu ýyl henizem ýyl däl.Bir tarapdan, geosyýasat, COVID-19 we çig malyň ýetmezçiligi sebäpli çipleriň ýetmezçiligi ýaly faktorlar senagat bazaryndaky näbelliligi güýçlendirdi.Beýleki tarapdan, wa ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2