GYSGAÇA Gijeki görüş

Reňk öndüriji

Uly apertura we uly datçik bilen birleşdirilen “Tiandy Color Maker” tehnologiýasy kameralara pes ýagtylyk şertlerinde köp mukdarda ýagtylyk almaga mümkinçilik berýär.Hatda düýbünden garaňky gijelerde “Color Maker” tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan kameralar açyk reňk şekilini alyp biler we ýyly çyralaryň yşyklandyrylmagynyň kömegi bilen sahnalarda has giňişleýin maglumat alyp biler.

“Color Maker” tehnologiýasy kameranyň doly reňkli maksadyna ýetmegini üpjün edýär.Super ýyldyz kamerasy bilen deňeşdirilende, reňk öndüriji has pes yşyklandyryşa we hatda bütinleý garaňky şertlere-de ýetip biler.

Näme üçin TIANDY Reňk ýasaýjy TEHNOLOGI? A?

24/7 DOLY MONITORING

2MP & 4MP kameraly “Tiandy Color Maker” tehnologiýasyny ulanyp, garaňky sahnalarda-da has köp jikme-jiklikleriň açyk reňkli şekillerinden peýdalanyp bilersiňiz.

“SUPER LARGE APERTURE”

Örän uly apertura bilen enjamlaşdyrylan “Tiandy Color Maker” kameralarynyň obýekti şekiliň ýagtylygyny ep-esli ýokarlandyrýan iň köp ýagtylyga mümkinçilik berýär.

ULY SENSOR SIZE

Sensor näçe uly bolsa;duýgurlygy näçe ýokary bolsa.“Tiandy Color Maker” kameralarynyň uly datçikleri obýektiwlerden ýagtylygy adaty ýagdaýlardan has köp gazanmaga mümkinçilik berýär.

IAR GOWY GÖRNÜŞ ÇYKYŞY

“Tiandy Color Maker” kameralary üçin sahnanyň näçe garaňkydygynyň ähmiýeti ýok.Uly aralykdaky ýyly yşyk-diodly indikatorlar, hatda doly garaňky şertlerde-de doly reňkli şekilleri düşürmäge kömek edýär.

0.0002 LUX çenli

2MP we 4MP týuret we ok modellerinde üpjün edilen “Tiandy Color Maker” tehnologiýasy, gaty pes ýagtylyk sahnalarynda gündizki ýaly ýokary jikme-jiklikleriň açyk reňkli şekillerini düşürmäge mümkinçilik berýär.

Üstünlikli synag

Kameralara 0.0002lux-dan pes mukdarda doly reňkli maksat berýän kameralary berýän ynkylap tehnologiýasy, IPVM ýaly dahylsyz üçünji tarap salgylanma guramalary tarapyndan kesgitlenildi.

 


Iş wagty: Fewral-24-2023