Howpsuzlyk pudagynda mümkinçilikler we kynçylyklar

2021-nji ýyl geçdi, bu ýyl henizem ýyl däl.
Bir tarapdan, geosyýasat, COVID-19 we çig malyň ýetmezçiligi sebäpli çipleriň ýetmezçiligi ýaly faktorlar senagat bazaryndaky näbellilikleri güýçlendirdi.Beýleki tarapdan, täze infrastrukturanyň gysylmagy we sanly intellektiň tolkuny astynda döreýän bazar giňişligi yzygiderli açyldy we gowy habar we umyt ýaýratdy.
Howpsuzlyk pudagy henizem mümkinçiliklerden we kynçylyklardan doly.

Opportunities and challenges in the security industry (1)

1. informurduň informatizasiýa gurluşygyna bolan isleginiň netijesinde akylly we sanly pudaklaryň amatly perspektiwalary bar.Howpsuzlyk we emeli intellektiň birleşmegi bilen akylly howpsuzlyk bazarynyň giň geljegi bar, ýöne COVID-19 ýaly näbellilikleriň täsiri henizem bar., Bütin bazar üçin näbelli üýtgeýjiler köp.

Opportunities and challenges in the security industry (2)

2. Çip ýetmezçiligi sebäpli kompaniýalar üpjünçilik zynjyrynyň meselelerini täzeden gözden geçirmeli.Howpsuzlyk pudagy üçin ýadro ýetmezçiligi hökmany suratda önümiň umumy meýilnamasynda bulaşyklyga sebäp bolar, şeýlelik bilen bazaryň öňdebaryjy kompaniýalara jemlenmegi we gysylan kiçi we orta kärhanalar täze “sowuk tolkunlar” tolkunyny döreder. ".

Opportunities and challenges in the security industry (3)
Opportunities and challenges in the security industry (4)

3. Pan-howpsuzlyk pudagy giňeltmek tendensiýasyna öwrüldi.Täze gonuş ssenarilerini işjeň öwrenmek bilen, bäsdeşleriň näbelli töwekgelçilikleri we kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bularyň hemmesi bazar bäsleşigini çaltlaşdyrýar we adaty howpsuzlygyň akylly özgeriş tizligini hem tizleşdirer.
4. AI, 5G we Internet of Things tehnologiýalarynyň ösmegi bilen akylly enjamlara we bulut intellektine bolan isleg ýüze çykar, ulanyjy zerurlyklary we platformalary we enjamlary kämilleşdirmek tizlener. Häzirki wideo tehnologiýasy baglanyşykdan çykdy. Adaty gözegçilik we howpsuzlyk, müňlerçe pudagyň ulanylmagy bilen baglanyşykly.Tehnologiýanyň ulanylmagy çalt üýtgemegiň ýagdaýyny görkezýär!

Geljekde uly maglumatlar, emeli intellekt we zatlaryň interneti ýaly tehnologiýalar we amaly programmalar has çalt ösüş tendensiýasyny görkezer we ösüş üçin has giň giňişlik döretmek üçin howpsuzlyk pudagy bilen has çuňňur birleşdiriler. . "Sanly dünýäni kesgitleýär, programma üpjünçiligi geljegi kesgitleýär" döwri geldi!
Geliň, 2022-nji ýylda elleşip, bilelikde öňe gideliň!


Iş wagty: Fewral-21-2022