TIANDY FACE RECOGNITION TEXNOLOGI .ASY

TIANDY FACE RECOGNITION TEXNOLOGI .ASY

Tiandy ýüz tanamak tehnologiýasy, tygşytly çözgüt hödürlemekden başga-da, ähli howpsuzlyk zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin predmetleri ygtybarly kesgitleýär.

tanamak-1.png

Akylly şahsyýet

“Tiandy” ýüz tanamak ulgamy, akylly kesgitlemäge we barlamaga ukyply.Adamlaryň ýüzüni we kellesini ulanyp, Tiandy ýüz tanamak ulgamy, ýüz biometrik nagşyna we maglumatlaryna esaslanyp adamlaryň şahsyýetini takyk barlap biler.

Bir tarapdan, her kimiň ýüzi we ýüzi bilen baglanyşykly özboluşly biometrik maglumatlary bar;beýleki tarapdan, ýüz keşplerini ulanyp wideo tanamak, häzirki zaman guraly bolup, emeli intellektiň çuňňur öwrenilmegini birnäçe sekundyň içinde hakyky wagty kesgitlemek prosesini göz öňünde tutýar.

Emeli intellektde iň häzirki zaman algoritmleriň ulanylmagy netijesinde Tiandy ýüz tanamak tehnologiýasy, ykdysady çözgüt hödürlemekden başga-da, ähli howpsuzlyk zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin predmetleri ygtybarly kesgitleýär.

Öňküden has köp serediň

Faceüz bilen çäklenmeýän has köp maglumat alyň

“Tiandy” ýüz tanamak ulgamy, adamlaryň ýüzüni anyklamak we tapmak, ýüz keşbini üýtgetmek üçin ýüz keşbini üýtgetmek, ýüz keşbine esaslanýan maglumatlary, sanly maglumatlary we iki ýüzüň bir adama degişlidigini barlamak üçin ýüz keşbini kesgitlemek ýaly birnäçe usullary we amallary ulanýar.

“Tiandy” ýüz tanamak ulgamy, amatly giriş dolandyryşyny üpjün etmek üçin giriş dolandyryş çözgütleri we enjamlary bilen rahat birleşdirilip bilner.Mundan başga-da, “Tiandy” ýüzüni tanamak ulgamy operatorlara hakyky wagtda jogap bermek ýa-da köp sanly jenaýat hadysalarynyň öňüni almak üçin ep-esli tizleşdirýär, şeýle hem iň takyk derňewleri geçirýär we kazyýetde ulanyljak islendik wakadan soň subut edýär.

Emeli intellekt tehnologiýasy bilen utgaşyp, Tiandy ýüz tanamak ulgamy, ýüzler bilen çäklenmän has köp funksiýany üpjün etmek, iň ýokary derejeli akyl funksiýasyna ýetmek üçin has köp daşky görnüşi we maglumatlary görmek üçin ösýär.


Iş wagty: Fewral-24-2023