Senagat habarlary

 • GYSGAÇA Gijeki görüş

  GYSGAÇA Gijeki görüş

  Reňk ýasaýjy Uly apertura we uly datçik bilen birleşdirilen “Tiandy Color Maker” tehnologiýasy kameralara pes ýagtylyk şertlerinde köp mukdarda ýagtylyk almaga mümkinçilik berýär.Hatda düýbünden garaňky gijelerde “Color Maker” tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan kameralar açyk reňk şekilini alyp biler we has giňişleýin maglumatlary tapyp biler ...
  Koprak oka
 • TIANDY STARLIGHT TEXNOLOGI .ASY

  TIANDY STARLIGHT TEXNOLOGI .ASY

  Tiandy ilkinji gezek 2015-nji ýylda ýyldyz çyrasy düşünjesini öňe sürdi we tehnologiýany garaňky sahnada reňkli we açyk surata düşürip biljek IP kameralarynda ulanýar.Gündelik statistika ýaly serediň Jenaýatlaryň 80% -i gije bolýar.Howpsuz gijäni üpjün etmek üçin Tiandy ilki bilen ýyldyz çyrasyny öňe sürdi ...
  Koprak oka
 • TIANDY ERKI DUNDURYŞ TEHNOLOGI .ASY

  TIANDY ERKI DUNDURYŞ TEHNOLOGI .ASY

  Irki duýduryş Hemmeleriň howpsuzlygy Adaty IP kameralary üçin diňe bolup geçen zatlary ýazga alyp biler, ýöne Tiandy müşderileriň howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin adaty tehnologiýa öwrülişik getiren AEW-ni oýlap tapdy.AEW, yşyk, ses ... bilen irki duýduryşy awtomatiki yzarlamagy aňladýar.
  Koprak oka
 • TIANDY FACE RECOGNITION TEXNOLOGI .ASY

  TIANDY FACE RECOGNITION TEXNOLOGI .ASY

  TIANDY FACE RECOGNITION TECHNOLOGYAkylly tanamak Tiandy ýüz tanamak ulgamy, akylly ID-e ukyply ...
  Koprak oka
 • Gümmez kameralary üçin gurnama talaplary

  Gümmez kameralary üçin gurnama talaplary

  Gümmez kameralary owadan görnüşi we gowy gizlenmegi sebäpli banklarda, myhmanhanalarda, ofis binalarynda, söwda merkezlerinde, metrolarda, lift awtoulaglarynda we gözegçiligi talap edýän, gözellige üns berýän we gizlenmäge üns berýän beýleki ýerlerde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk pudagynda mümkinçilikler we kynçylyklar

  Howpsuzlyk pudagynda mümkinçilikler we kynçylyklar

  2021-nji ýyl geçdi, bu ýyl henizem ýyl däl.Bir tarapdan, geosyýasat, COVID-19 we çig malyň ýetmezçiligi sebäpli çipleriň ýetmezçiligi ýaly faktorlar senagat bazaryndaky näbelliligi güýçlendirdi.Beýleki tarapdan, wa ...
  Koprak oka
 • WiFi durmuşy has akylly edýär

  WiFi durmuşy has akylly edýär

  Akyl-paýhasyň umumy tendensiýasynda amaly, akyl, ýönekeýlik we howpsuzlygy birleşdirýän toplumlaýyn ulgam gurmak ýangynyň möhüm ugruna öwrüldi ...
  Koprak oka