Soraglar

Şol ýerde şol bir model önüminiň birnäçe wersiýasy bolup biler we önümiň dürli wersiýalarynda tapawutlar bolar (funksional parametrler, LOGO dizaýny, daşky görnüş jikme-jiklikleri, önüm maglumatlary we ş.m.).Hakyky önüme serediň.Satyn almazdan ozal satyn aljak anyk wersiýaňyz barada jikme-jik maslahatlaşmagyňyz maslahat berilýär

1. Haýsy önümler bilen iş salyşýarsyňyz?

Esasan IP Solutions we akylly öý çözgütleri bilen iş salyşýarys.Şol sanda IP kameralar, NVR-ler, POE açarlary, wifi kameralary, gün kameralary, şeýle hem HDCVI, AHD we käbir Analog önümleri.

2. Sargytymy haçan iberersiňiz?

Bu modele we häzirki aksiýa ýagdaýyna bagly bolar.Eger ätiýaçda bolsa, buýrugy tassyklandan soň 1-2 günlük iberişi goldaýarys;
Eger ätiýaçda ýok bolsa, buýrugy tassyklandan soň önümçiligi gurarys, önümçilik üçin 5-10 gün gerek bolup biler.

3. IP kamerany özüm gurup bilerinmi?

Elbetde, kamera çeýe gurnalan.Gutynyň içinde ulanyjy gollanmasy bar, goldaw gerek bolsa bize ýüz tutup bilersiňiz.

4. dropük daşamagy goldaýarsyňyzmy?

Kameralary diňe ekspluatasiýa ýoly ýa-da deňiz we howa lomaý tertipde ibermek arkaly iberýäris. Az mukdarda önüm üçin gyssagly tölegi kabul edip bilersiňiz.Damla iberilmegini goldap bileris

5. Kepillik barada näme aýdyp bilersiňiz?

Thehli önüm üçin iki ýyl kepillik.

6. Localerli lomaý satyjy bolup bilerinmi?

Hoş geldiňiz, ýöne has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

7. Şeýle hem POE we TB gaty sürüjini we kamera esbaplaryny satýarsyňyzmy?

Hawa, elbetde.Katalog almak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

8. Maňa nädip gurmalydygyny öwretjek wideoňyz barmy?

Hawa., Size wideo ibereris ýa-da wideony Youtube-da görüp bilersiňiz.muny etmek gaty düşnükli we aňsat bolar