Soraglar

Ol ýerde şol bir model önüminiň birnäçe wersiýasy bolup biler we önümiň dürli wersiýalarynda tapawutlar bolar (funksional parametrler, LOGO dizaýny, daşky görnüş jikme-jiklikleri, önüm maglumatlary we ş.m.).Hakyky önüme serediň.Satyn almazdan ozal satyn aljak anyk wersiýaňyz barada jikme-jik maslahatlaşmagyňyz maslahat berilýär

1. Haýsy önümler bilen iş salyşýarsyňyz?

Esasan IP Solutions we akylly öý çözgütleri bilen iş salyşýarys.Şol sanda IP kameralar, NVR, POE wyklýuçateller, wifi kameralary, gün kameralary, şeýle hem HDCVI, AHD we käbir Analog önümleri.

2. Sargytymy haçan iberersiňiz?

Bu modele we häzirki aksiýa ýagdaýyna bagly bolar.Eger ätiýaçda bolsa, sargydy tassyklandan soň 1-2 günlük iberişi goldaýarys;
Eger ätiýaçda bolmasa, buýrugy tassyklandan soň önümçiligi gurarys, önümçilik üçin 5-10 gün gerek bolup biler.

3. IP kamerany özüm gurup bilerinmi?

Elbetde, kamera çeýe oturdyldy.Gutynyň içinde ulanyjy gollanmasy bar, goldaw gerek bolsa bize ýüz tutup bilersiňiz.

4. Dropük daşamagy goldaýarsyňyzmy?

Kameralary diňe ekspluatasiýa ýoly ýa-da deňiz we howa lomaý tertipde ibermek arkaly iberýäris. Az mukdarda önüm üçin gyssagly tölegi kabul edip bilersiňiz.Dropük daşamagy goldap bileris

5. Kepillik hakda näme?

Thehli önüm üçin iki ýyl kepillik.

6. Localerli ýerli lomaý satyjy bolup bilerinmi?

Hoş geldiňiz, ýöne has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

7. Şeýle hem POE we TB gaty sürüjini we kamera esbaplaryny satýarsyňyzmy?

Hawa, elbetde.Katalog almak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

8. Maňa nädip gurmalydygyny öwretjek wideoňyz barmy?

Hawa., Wideo ibereris ýa-da wideony Youtube-da görüp bilersiňiz.etmek gaty düşnükli we aňsat bolar