Biz esasan hödürleýäris

UMO Teco (Quanxi ady bilen hem tanalýar) dürli pudaklaryň ösýän zerurlyklaryna laýyk gelýän iň täze howpsuzlyk we gözegçilik çözgütleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir.Teklipimizde CCTV kameralary, HD IP howpsuzlyk kameralary, NVRS we DVR, CCTV esbaplary we başgalar bar.Häzirki wagtda goranmak, hökümet, myhmansöýerlik, saglygy goraýyş, bilim, ýaşaýyş jaýy, infrastruktura, ulag we başgalar ýaly köp sanly pudaga buýsanç bilen hyzmat edýäris.
 • 01

  Reňk öndüriji

  Görýän zatlaryňyzyň daşynda 24/7 Doly reňkli gözegçilik Super Uly Apertura Uly Sensor Ölçegi Uly ýylylyk aralygy 0.0002 Lýuks

 • 02

  Ilki bilen duýduryş

  Tiandy, müşderileriň howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin adaty tehnologiýa öwrülişik getiren AEW oýlap tapdy.AEW çozuşyň öňüni almak üçin yşyk çyrasy, ses sesi we lazer yzarlamasy bilen irki duýduryşy awtomatiki yzarlamagy aňladýar..

 • 03

  ACERINE .ETIRMEK

  Tiandy ýüz tanamak tehnologiýasy, tygşytly çözgüt hödürlemekden başga-da, ähli howpsuzlyk zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin predmetleri ygtybarly kesgitleýär.

 • 04

  ARyldyz

  Tiandy ilkinji gezek 2015-nji ýylda ýyldyz çyrasy düşünjesini öňe sürdi we tehnologiýany garaňky sahnada reňkli we açyk surata düşürip biljek IP kameralarynda ulanýar.

surat

Iň köp satylýan önümler

Upcomingetip gelýän taslamaňyza laýyk gelýän iň meşhur CCTV önümlerimizi tapyň.
 • Üpjün ediji
  markasy

 • .Yllar
  tejribe

 • Milli
  Patent

 • K+

  Müşderiler eltip berdiler
  her ýyl

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Ygtybarly howpsuzlyk çözgüt üpjün edijiňiz

  2012-nji ýylda Hytaýyň Nanjing şäherinde döredilen UMO teco (quanxi hem diýilýär) DAHUA, Univew we Tiandy ýaly öňdebaryjy öndürijiler bilen berk hyzmatdaşlygy ýola goýup, içerki howpsuzlyk bazarlarynda agdyklyk edýän oýunçy boldy.Uly çeşmelerimizden we önümçilik tejribämizden peýdalanyp, dünýädäki kiçi we orta dilerlere hyzmat etmegi jemläp, 2020-nji ýylda dünýä derejesinde giňeldik.Professional gözegçilik ulgamy bilen üpjün ediji hökmünde, gymmatly müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin netijeli, ygtybarly, ulaldylan we toplumlaýyn çözgütleri bermäge bagyşlanýarys.

 • Islegleriňize we býudjetiňize laýyk çözgüt

  Öňdebaryjy Tehnologiýa öndürijileri we programma üpjünçiligi ýolbaşçylary bilen güýçli hyzmatdaşlygymyz we hyzmatdaşlygymyz bilen, işiňiz we IT integrasiýa taslamalaryňyz üçin iň amatly bahalarda iň amatly tehno-ykdysady çözgütleri saýlap almak mümkinçiligimiz bar.

 • Müşderini kanagatlandyrmak üçin üýtgewsiz borçnama

  Bilimli satuw toparymyz, zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp enjamlary eltip, kynçylyksyz howpsuzlyk kamerasyny satyn almak tejribesini üpjün edýär.Ouröne biziň borçnamamyz munuň bilen çäklenmeýär.Üznüksiz goldaw bilen, önüm gowşurylandan soň size kömek edýäris.Gurmak, ulanmak ýa-da enjam meselelerini çözmek bolsun, jaýyňyzy goramakda giňişleýin kömek üçin bize bil baglaň.

Biziň blogymyz

 • GYSGAÇA Gijeki görüş

  GYSGAÇA Gijeki görüş

  Reňk ýasaýjy Uly apertura we uly datçik bilen birleşdirilen “Tiandy Color Maker” tehnologiýasy kameralara pes ýagtylyk şertlerinde köp mukdarda ýagtylyk almaga mümkinçilik berýär.Hatda düýbünden garaňky gijelerde “Color Maker” tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan kameralar açyk reňk şekilini alyp biler we has giňişleýin maglumatlary tapyp biler ...

 • TIANDY STARLIGHT TEXNOLOGI .ASY

  TIANDY STARLIGHT TEXNOLOGI .ASY

  Tiandy ilkinji gezek 2015-nji ýylda ýyldyz çyrasy düşünjesini öňe sürdi we tehnologiýany garaňky sahnada reňkli we açyk surata düşürip biljek IP kameralarynda ulanýar.Gündelik statistika ýaly serediň Jenaýatlaryň 80% -i gije bolýar.Howpsuz gijäni üpjün etmek üçin Tiandy ilki bilen ýyldyz çyrasyny öňe sürdi ...

 • TIANDY ERKI DUNDURYŞ TEHNOLOGI .ASY

  TIANDY ERKI DUNDURYŞ TEHNOLOGI .ASY

  Irki duýduryş Hemmeleriň howpsuzlygy Adaty IP kameralary üçin diňe bolup geçen zatlary ýazga alyp biler, ýöne Tiandy müşderileriň howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin adaty tehnologiýa öwrülişik getiren AEW-ni oýlap tapdy.AEW, yşyk, ses ... bilen irki duýduryşy awtomatiki yzarlamagy aňladýar.

 • TIANDY FACE RECOGNITION TEXNOLOGI .ASY

  TIANDY FACE RECOGNITION TEXNOLOGI .ASY

  TIANDY FACE RECOGNITION TECHNOLOGYAkylly tanamak Tiandy ýüz tanamak ulgamy, akylly ID-e ukyply ...

 • Gümmez kameralary üçin gurnama talaplary

  Gümmez kameralary üçin gurnama talaplary

  Gümmez kameralary owadan görnüşi we gowy gizlenmegi sebäpli banklarda, myhmanhanalarda, ofis binalarynda, söwda merkezlerinde, metrolarda, lift awtoulaglarynda we gözegçiligi talap edýän, gözellige üns berýän we gizlenmäge üns berýän beýleki ýerlerde giňden ulanylýar ...