Gümmez kameralary üçin gurnama talaplary

Gümmez kameralary owadan görnüşi we gowy gizlenmegi sebäpli banklarda, myhmanhanalarda, ofis binalarynda, söwda merkezlerinde, metrolarda, lift awtoulaglarynda we gözegçiligi talap edýän, gözellige üns berýän we gizlenmäge üns berýän beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.Elbetde, gurnamalar aýratyn zerurlyklara we kameranyň funksiýalaryna baglylykda adaty ýapyk şertlerde hem mümkindir.

Oorapyk ýerleriň hemmesi gözegçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin gümmez kameralaryny oturtmagy saýlap biler.Funksiýa taýdan, eger bermeseňiz'24 sagat gözegçilik etmeli däl, adaty ýarym şar kamerasyny ulanyň;24 gije-gündiz gözegçilik tertibi zerur bolsa, infragyzyl ýarym şar kamerasyny ulanyp bilersiňiz (gözegçilik gurşawy gije-gündiziň dowamynda 24 sagat ýagtylandyrylan bolsa, adaty ýarym şar kanagatlandyryp biler; gözegçilik gurşawy gijelerine belli bir derejede kömekçi ýagtylyk çeşmesine eýe bolsa, pes kamerany hem ulanyp bolar).Gözegçiligiň gerimi barada aýdylanda bolsa, diňe kamera obýektiwiniň ululygyny islegleriňize görä düzmeli.

Adaty ok kameralarynyň funksional görkezijilerinden başga-da, gümmez kamerasy amatly gurnama, owadan görnüş we gowy gizlemek ýaly subýektiw artykmaçlyklara eýedir.Gümmez kamerasyny oturtmak we hyzmat etmek ýönekeý bolsa-da, kameranyň ajaýyp işlemegi, iň oňat kamera effektini gazanmak we ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gurluşyk simleri, gurnama we düzediş işlerinde käbir möhüm we möhüm talaplara we ülňülere düşünmeli.Degişli seresaplyklar aşakda gysgaça düşündirilýär.

1Simler taslanylanda we gurlanda, öňdäki kameradan gözegçilik merkezine çenli aralyk boýunça laýyk ölçegli kabel goýulmalydyr;çyzyk gaty uzyn bolsa, ulanylýan kabel gaty inçe we çyzygyň signalynyň ýapylmagy gaty uly, bu bolsa surat geçiriş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýär.Netijede, gözegçilik merkezi tarapyndan görlen şekilleriň hili gaty pes;kamera DC12V merkezleşdirilen elektrik üpjünçiligi bilen işleýän bolsa, öňdäki kameranyň we kameranyň kadaly ulanylmagynyň öňüni almak üçin naprýa .eniýäniň ýitgisini hem göz öňünde tutmalydyr.Mundan başga-da, elektrik kabelleri we wideo kabelleri goýlanda, olar turbalar arkaly ugrukdyrylmalydyr we elektrik üpjünçiliginiň signal geçirişine päsgel bermezligi üçin aralyk 1 metrden köp bolmalydyr.

2Gümmez kameralary ýapyk potolokda oturdylýar (aýratyn ýagdaýlarda, açyk howada gurlanda ýörite bejergi edilmeli), soňra gurnama döwründe potolokyň material we ýük göteriji şertlerine üns bermeli we güýçli elektrik we güýçli magnit meýdanlaryndan gaça durmaly.Daşky gurşawy gurmakAlýumin garyndysyndan we gips tagtasyndan ýasalan potolok üçin, gurnama döwründe kameranyň aşaky plastinka nurbatlaryny düzeltmek üçin kameranyň berk berkitilmegi we aňsatlyk bilen ýykylmazlygy üçin potolokyň ýokarsyna inçe agaç ýa-da karton goşulmalydyr.Otherwiseogsam, geljekdäki tehniki hyzmatda kamera çalşylar.Gipsiň potolokyna zeper ýetirer we müşderileriň ýigrenmegine sebäp boljak berk berkitilmez;binanyň gapysynyň daşyndaky koridoryň üstünde gurlan bolsa, potolokda suwuň syzýandygyna ýa-da ýagyş möwsüminde ýagyşyň ýagjakdygyna-da üns bermelisiňiz.kamera we ş.m.


Iş wagty: 27-2022-nji maý